Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.

Je nezisková organizace působící v oblasti osobnostního rozvoje, vzdělávání dospělých, psychologického poradenství a supervize.

Sídlí v Novém Boru a své aktivity zaměřuje jak na nejbližší region, tak na celou ČR. Svou činnost vyvíjí od roku 2005, od 2015 pod novou právní formou. Sdružuje externí odborníky – psychology, terapeuty, sociální pracovníky a speciální pedagogy formou lektorské a konzultační spolupráce.

www.velkyvuz-sever.cz

Kontakt: 777 594 441, sever@velkyvuz-sever.cz

Facebook

Nabídka aktivit/produktů pro MAP:

(relevantní s tématy rovných příležitostí a sociálních a občanských kompetencí)

 1. Vzdělávání pedagogů a ped. pracovníků ústavních zařízení

(akreditované kurzy MŠMT)

 • Metoda krizové intervence jako nástroj v rukou pedagoga (12h) ZDE

 • Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h) ZDE

 • Vedení a řízení třídy (8h) ZDE

 • Prevence a řešení šikany (16h) ZDE

 • Zvládání problematických situací ve škole (12h) ZDE

 • Začínám učit! (8h) ZDE

 • Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou (8) ZDE

Kurzy jsou interaktivní na základech zážitkové pedagogiky ve skupině max 15 osob. Možnost realizace pro pedagogický sbor (počet osob ve skupině či skupinách dle dohody) nebo formou vyhlášení veřejného kurzu s hlášením jednotlivců – pedagogů.

Dále nabízíme i jiná témata dle přání objednatele a našich znalostí (bez akreditace).

Školení mohou probíhat ve všední dny, ale i v době školního volna (podzimní prázdniny a jarní prázdniny, dny volna o Velikonocích, ředitelské dny, přípravný týden, atd.).

 1. Osobnostně rozvojové a komunikační produkty

 • Komiks Průvodce dítěte pěstounskou péčí (ke stažení na webových stránkách nebo v tištěné podobě coby koupě v ceně dotisku i ve větším počtu)

 • Interaktivní publikace Cestou Necestou aneb Kniha Života  (kresebné pracovní listy pro děti k mapování jejich života – rodiny, vztahů, sebepojetí, minulosti, přítomnosti, přání do budoucnosti)

 • Komunikačně-diagnostická sada Focus Box (sada pro vedení rozhovoru s dítětem, které potřebuje pomoci nebo je označeno za ohrožené. Určena především školním psychologům, speciálním pedagogům, výchovným poradcům či koordinátorům prevence). ZDE

 • Další metodiky volně ke stažení na webových stránkách (Vedení rozhovoru s dítětem, Krizová intervence a další).

 

 1. Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním

Centrum určené rodinám v regionu LAG Podralsko, které nabízí:

 • Nácviky komunikačních a sociálních dovedností pro děti s diagnózou duševní nemoci nebo v jejím riziku (1 – 2 denní akce)

 • Rodinná a individuální terapie

 • Setkání rodiny (svépomoc, sdílení a vzdělávání)

 • Mezioborová setkání s pedagogy, sociálními pracovníky a další odborníky

Jaké děti spadají pod službu: děti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, poruchami chování, nemocemi autistického spektra, s úzkostmi a strachy, s prožitými životními krizemi, s mentální retardací, atd. Děti nemusí mít jasnou zdravotnickou diagnózu, ale pro poskytnutí služby stačí projevy chování.

V současnosti probíhá příjem nových klientů.

Kontakt: srbova@velkyvuz-sever.cz, zackova@velkyvuz-sever.cz, Tel: 724 953 166

Den otevřených dveří 29.11.2018 mezi 17 – 20:00.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009709.

 1. Primární prevence

Nabídka programů primární prevence pro třídní kolektivy: všeobecná, selektivní a indikovaná. Aktivity zajišťují zkušení lektoři primární prevence se znalostí dynamiky dětského kolektivu a zážitkové pedagogiky.

Programy jsou určeny pro všechny ročníky ZŠ a SŠ.

V současnosti nelze objednat programy jednotlivě, zahajujeme jednání o koncepčním řešení primární prevence na území MAP.

Nabídka témat primární prevence:

Všeobecná: Zdravé vztahy ve třídě, Zdravý životní styl, Rozvoj sebeúcty

Selektivní: Komunikace a řešení konfliktů, Tolerance k druhým, Partnerské vztahy a Sexualita, Vztah v vlastnímu tělu, Prevence a rizika užívání návykových látek, Šikana, Odolávání manipulaci, Vztahy s dospělými, Kriminalita a její rizika

Indikovaná/ intervenční program: hlubší práce s třídním kolektivem zasaženým šikanou (diagnostický program, terapeutický program)

Délka programů:

ZŠ 1. – 5.třída: 1 program = 90 min (2 vyučovací hodiny)

ZŠ 6. – 9.třída: 1 program = 135 min (3 vyučovací hodiny)

SŠ: 1 program = 135 min (3 vyučovací hodiny)

Intervenční program: 6×3 vyučovací hodiny