Obchodní podmínky do 30.9.2020

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro smlouvy uzavřené do 30.9.2020.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

organizace Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. (dále jen organizace Velký vůz Sever)

se sídlem Sloupská 135, Nový Bor 473 01

identifikační číslo: 4122526

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí na Labem, spisové značky U47

pro realizaci vzdělávacích akcí


Vymezení pojmů:

 1. Objednatel či kupující: zájemce o realizaci vzdělávací akce či účastník vzdělávací akce, právnická osoba
 2. Vzdělávací akce: kurz, dlouhodobý vzdělávací kurz, výcvik, seminář, konference, e-learningový kurz a další možné typy vzdělávacích programů.
 3. Veřejný kurz: kurz, na který se mohou přihlásit jednotliví zájemci. Veřejné kurzy mají předem stanovený termín a účastníci se na něj jednotlivě jmenovitě přihlašují.
 4. Objednávka: písemná objednávka realizace vzdělávací akce či přihláška účastníka na vzdělávací akci v písemné či elektronické podobě.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednávateli/účastníky vzdělávacích akcí a organizací Velký vůz Sever jako jejich pořadatelem.


I. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNÉ KURZY

1. Objednání vzdělávací akce, uzavření kupní smlouvy

 • Každá učiněná objednávka/přihláška ze strany kupujícího je závazná.
 • Jednotlivý zájemce o veřejný kurz se přihlašuje formou vyplnění on-line formuláře na webových stránkách organizace Velký vůz Sever.
 • Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednatelem a organizací Velký vůz Sever. Odesláním objednávky/přihlášky zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami organizace Velký vůz Sever.
 • Objednateli přijde potvrzení o přihlášení na kurz na email, který uvedl v přihlášce. Je nutné, aby si takové potvrzení objednatel ověřil (například i v nevyžádané poště, spamu). Nenajde-li tento email, kontaktuje organizaci Velký vůz Sever.
 • Jednotlivé přihlášky jsou evidovány podle pořadí.

2. Platební podmínky

 • Účastnický poplatek za účast na vzdělávací akci je nutno uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené organizací Velký vůz Sever.
 • Splatnost faktur se stanoví na 14 dnů od vystavení.
 • Cena kurzu je konečná, organizace Velký vůz Sever není plátcem DPH.
 • Účastnický poplatek či sjednanou cenu je třeba uhradit nejpozději den před konáním dané vzdělávací akce. Rozhodujícím okamžikem je den připsání fakturované částky na bankovní účet organizace Velký vůz Sever. V případě vícedenních kurzů/výcviků lze domluvit rozložení platby do více splátek na základě předchozí písemně potvrzené dohody mezi objednatelem a organizací Velký vůz Sever.
 • Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na faktuře.
 • Poplatek či sjednanou cenu vzdělávací akce objednatel hradí bankovním převodem.

3. Odstoupení od kupní smlouvy a storno podmínky

 • Objednatel či účastník vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit svoji účast na vzdělávací akci nejpozději do 10 kalendářních dnů před datem jejího konání. V tomto případě má objednatel či účastník nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazeného účastnického poplatku či sjednané ceny (v případě, že již byla uhrazena).
 • Zruší-li objednatel svou účast nejpozději do 5 kalendářních dnů před datem jejího konání, činí storno poplatek 50 % z ceny účastnického poplatku. V případě pozdějšího odstoupení od smlouvy se účastníkovi peníze nevrací. Den konání kurzu ve všech zmíněných případech je považován za den 0.
 • Objednatel má právo v případě své neúčasti vyslat na vzdělávací akci náhradníka (náhradního účastníka).
 • Storno poplatek je možné prominout ve výjimečných závažných případech (například doložená pracovní neschopnost, ošetřovné, aj.)
 • Při zrušení vzdělávací akce ze strany pořadatele je účastnický poplatek vrácen v plné výši.

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KURZY REALIZOVANÉ NA OBJEDNÁVKU

Kurzem realizovaným na objednávku se rozumí vzdělávací akce, kterou organizace Velký vůz Sever pořádá pro jednoho či více objednatelů, nejčastěji právnických osob. Takovýchto vzdělávacích akcí se účastní větší počet účastníků a jsou pro objednatele pořádány na klíč. Jedná se např. o vzdělávací akce realizované pro celé kolektivy z jednoho pracoviště.

1. Objednání vzdělávací akce, uzavření kupní smlouvy

 • Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná. Realizaci vzdělávací akce lze objednat písemně nebo telefonicky s následným písemným potvrzením. Zasláním objednávky/potvrzení se uzavírá kupní smlouva mezi objednatelem a organizací Velký vůz Sever. Odesláním objednávky v jakékoliv podobě zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami organizace Velký vůz Sever.
 • Závazné objednávky je možno zasílat emailem nebo písemně poštou.
 • Objednávka/potvrzení musí obsahovat název vzdělávací akce, jeho délku (počet vyučovacích hodin), termín a místo konání, počet účastníků kurzu, sjednanou cenu za 1 účastníka nebo celkovou sjednanou cenu.

2. Platební podmínky

 • Sjednanou cenu za realizaci vzdělávací akce je nutno uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystavené organizací Velký vůz Sever. Termín vystavení faktury bude individuálně dohodnut mezi objednatelem a organizací Velký vůz Sever.

 • Splatnost faktur se stanoví na 14 dnů od vystavení.
 • Cena kurzu je konečná, organizace Velký vůz Sever není plátcem DPH.
 • Při platbě ze strany objednatele je třeba uvádět správný variabilní symbol, který je uvedený na faktuře.
 • Sjednanou cenu uhradí objednatel bankovním převodem.
 • V případě, že se vzdělávací akce zúčastní vyšší počet účastníků oproti počtu uvedenému v závazné objednávce, je organizace Velký vůz Sever oprávněna za tyto účastníky Objednateli doúčtovat částku odpovídající ceně za každého účastníka nad počet uvedený v závazné objednávce.
 • V případě, že se vzdělávací akce zúčastní nižší počet účastníků oproti počtu uvedeném v závazné objednávce, se celková sjednaná cena nemění.

III. OSTATNÍ

 • Organizace Velký vůz Sever si vyhrazuje právo na úpravu programu vzdělávací akce, změnu lektora, učebních prostor.
 • Každý z účastníků obdrží po absolvování vzdělávací akce osvědčení nebo potvrzení o účasti dle charakteru vzdělávací akce.
 • Vyžaduje-li objednatel změnu z těchto smluvních podmínek, je možná pouze písemnou dohodou mezi ním a organizací Velký vůz Sever.
 • Objednatel či účastník vzdělávací akce uděluje organizaci Velký vůz Sever souhlas s uvedením svých kontaktních údajů na objednávce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Organizace Velký vůz Sever zaručuje, že takto získané informace nebudou poskytnuty třetím osobám a že zabezpečí jejich ochranu.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu 777 594 441 nebo emailem: sever@velkyvuz-sever.cz