Koloběh supervizí

Velký vůz Sever realizuje od května 2015 otevřené supervizní skupinyLiberci, Ústí nad Labem a Praze. Reagujeme tak na zvýšenou poptávku neziskových organizací a státních úřadů v době změn, tvorby standardů SPO a zavádění nových služeb pro klienty. Supervize poběží až do konce roku 2015 a budou se v 2měsíčních intervalech opakovat.  Tématicky na sebe nenavazují. Zájemci se tedy mohou zúčastnit jakékoli supervize.

3 typy běžících supervizí:

  • Metodická supervize standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

Víte, jak máte coby pověřená osoba naplnit kritérií standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí? Jak by měly vypadat důkazy, že jste tuto svou zákonnou povinnost splnili?

Při metodických supervizích budeme hledat odpovědi na tyto otázky postupně pro každý jednotlivý standard, a to v kontextu celé problematiky a souvisejících právních předpisů.

Komu je metodická supervize určena: pracovníci/metodici/vedoucí pověřených osob k sociálně-právní ochraně dětí

 

  • Kazuistická/případová supervize

Cílem supervize je v bezpečné atmosféře probrat příběhy svých klientů, které nás nějak zatěžují či si s nimi nevíme rady. Používáme supervizní metody a techniky, které nám umožňují podívat se na obtížnou situaci z nového úhlu, z nadhledu, odpoutat se od paralel vnášených do případu z vlastní životní zkušenosti, vyhnout se traumatům z pociťovaného nezdaru, předat svou zkušenost i ostatním účastníkům supervize, společně hledat možná řešení nebo alespoň posdílet to, co nás trápí  a získat podporu či nové poznatky.

Je to také cesta, která napomáhá vytvoření sítě propojené osobními setkáními pracovníků z různých pracovišť majících obdobné cíle.

Komu je případová supervize určena: pracovníci pověřených osob k sociálně-právní ochraně dětí, sociálních služeb, oddělení OSPOD a jiných pomáhajících služeb

 

  • Manažerská supervize

Pravidelná setkání, která umožní zabývat se v bezpečném prostředí obtížnými či problematickými situacemi na pracovišti či v pracovních týmech, podívat se na problematiku řízení  a vedení, motivace  zaměstnanců, kompetencí, ale i vztahů, konfliktů a dalších aspektů spolupráce z různých úhlů pohledu a hledat společně možnosti řešení či dalšího rozvoje.

Komu je manažerská supervize určena: vedoucí pracovníci služeb, oddělení, organizací, koordinátoři projektů

 

Naše supervizorky:

  • Mgr. Ladislava Vopatová (metodické supervize standardů)

Od roku 1995 pracuje v oboru sociální práce. Nejprve jako manažer, nyní jako inspektor kvality sociálních služeb, konzultant, supervizor a lektor.  Zkušenost s více než 140 – ti inspekcemi různých druhů sociálních služeb (včetně sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, rodinnými poradnami, azylovými domy pro matky s dětmi aj.).  Spoluautorka publikace Vybrané standardy kvality a jejich naplňování v praxi poskytovatelů sociálních služeb, 2013, ISBN 978-80-86902-98

  • Ing. Magdalena Černá (manažerské supervize)

Lektorka a konzultantka pro oblast řízení a rozvoje organizací. Původní ekonomické vzdělání si rozšířila psychoterapeutickým výcvikem a dalšími kurzy z oblasti psychologie a práce s lidmi včetně supervizního výcviku. Věnuje se lektorské práci v oblasti měkkých dovednosti, spolupracuje na výběrech lidí na manažerské pozice, zabývá se také koučováním jednotlivců i pracovních týmů, facilituje porady a workshopy řešitelských týmů, vede supervizní setkání.

  • PhDr. Ivana Veltrubská (případové supervize v Liberci a Praze)

Psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka a lektorka, členka Evropské asociace supervizorů. 40 let se věnuje poradenské  a psychterapeutické práci s klienty, 20 let pomáhá pracovníkům pomáhajících oborů a jejich pracovištím vzděláváním v psychosociálních dovednostech, supervizí jejich klientské práce a fungování týmu. V současnosti kromě soukromé psychterapeutické praxe porada sebezkusenostni vycviky a seminare, podílí se na výcvicích budoucích supervizorů a uci supervizi na FHS UK.

  • Mgr. Veronika Uhlířová (metodické supervize standardů, ko-supervizor)

Psycholožka, psychoterapeutka, metodička a lektorka Velkého vozu Sever. Podílí se na tvorbě metodik práce s klienty především dětskými klienty, vzdělává v oblasti vedení rozhovoru a facilitaci. Věnuje se slaďování spolupráce mezi pomáhajícími organizacemi a orgány sociálně-právní ochrany dětí.