Pomoc a terapie dětem s poruchou autistického spektra

Pomoc a terapie dětem s poruchou autistického spektra

Bc. Jan Kouřil, ředitel Střediska včasné intervence, Národní ústav pro autismus, z.ú.

Obsahem workshopu je představení ověřených metod pro rozvoj dětí s poruchou autistického spektra (PAS), např. behaviorální terapie, strukturované učení, nestrukturované přístupy, alternativní a augmentativní komunikace, videomodeling, sociální příběhy. I přes společný deficit v oblasti sociálně komunikačních dovedností spadají do poruch autistického spektra děti s velmi odlišným vnímáním, myšlením, chováním, úrovní schopností a dalšími charakteristikami. Vzhledem k značné různorodosti v rámci poruch autistického spektra je důležité individuální přizpůsobení programu na míru každému dítěti. Ukážeme si možnosti, jak se může lišit celkový přístup i konkrétní metodické postupy u dětí s PAS dle míry a typu jejich potíží. Součástí budou ukázky práce s dětmi s PAS v předškolním věku.

Bc. Jan Kouřil, speciální pedagog, v současnosti se zabývá prací s dětmi mladšími sedmi let a jejich rodinami v Národním ústavu pro autismus (NAUTIS, dříve APLA Praha, střední Čechy). Poskytuje konzultace v rodinách nebo předškolních zařízeních, kam dítě dochází, a individuálně pracuje s dětmi ve středisku NAUTIS. V minulosti působil ve třídách pro děti s PAS ve speciální ZŠ, má zkušenost i s prací s dospívajícími a dospělými klienty s Aspergerovým syndromem. Věnuje se přednáškové činnosti pro rodiče, pedagogy a další odborníky.

www.nautis.cz