Komplexní psychosomatický přístup v rehabilitaci a fyzioterapii. Kazuistika dospívající pacientky s psychosomatickými obtížemi v oblasti ruky.

Komplexní psychosomatický přístup v rehabilitaci a fyzioterapii.
Kazuistika dospívající pacientky s psychosomatickými obtížemi v oblasti ruky.

 

Tým odborníků z Centra komplexní péče Dobřichovice:
Mgr. Petra Garbová, Ph.D.- 1.přednášející, spoluautorka přednášky, fyzioterapeutka
Mgr. Marta Lebedová – 2.přednášející, spoluautorka přednášky, pohybová a taneční terapeutka
MUDr. Jan Slovák – spoluautor přednášky, rehabilitační lékař
Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková- spoluautorka přednášky, psycholožka a bodypsychoterapeutka

Cílem naší přednášky je posluchače seznámit se způsoby práce lékařů, fyzioterapeutů, psychologů a dalších specialistů, kteří pracují v našich zdravotnických zařízeních zaměřených na komplexní psychosomatický přístup. Rádi bychom na způsobu naší práce s pacienty demonstrovali, že psychosomatická medicína není alternativou k čistě biologicky orientované medicíně, nýbrž jejím logickým doplněním! Náš terapeutický přístup posluchačům představíme na kazuistice dospívající pacientky s chronickými pohybovými obtížemi v oblasti ruky. Jedná se o pacientku s psychosomatickými obtížemi, které nebylo možné úspěšně léčit bez zohlednění bio-psycho-sociálních souvislostí jejího stonání. Rádi bychom ukázali, že pro úspěch léčebného přístupu u těchto pacientů je důležité vést léčebné intervence na více rovinách současně (komplexně). To lze realizovat tím, že v léčbě psychosomatických pacientů dokážeme propojovat biologickou a psychosociální složku medicíny. A toto se nám daří právě při práci v týmech, při které dochází k integraci různých hledisek a různých odborností nad společným pacientem (interdisciplinární přesah). Týmovou práci proto chápeme jako hlavní diagnosticko-terapeutický nástroj a podstatu komplexní psychosomatické léčby.

 

Mgr. Petra Garbová, Ph.D. je fyzioterapeutka s praxí z lůžkové i ambulantní rehabilitace. Pracovala také v zahraničí (Sultanát Ómán) jako vedoucí fyzioterapeutka na soukromé klinice, kde měla na starosti převážně klientelu s poúrazovými stavy a vertegrogenními obtížemi (bolesti zad). Do své práce ráda zapojuje vnímání těla v kombinaci s prvky z relaxace, jógy, arteterapie a Feldenkraisovy metody. Dále využívá rehabilitační postupy jako jsou mobilizace dle prof. Lewita, senzomotoriku, aktivaci hlubokého stabilizačního systému dle vývojové kineziologie a McKenzie přístup. Tématu tělesného sebepojetí se věnovala i ve své doktorské práci. V terapii velmi oceňuje aktivní přístup pacienta.

Mgr. Marta Lebedová je pohybová terapeutka a certifikovaná masérka (Certified Massage Practitioner). Absolvovala masérskou školu Monterey Institute of Touch v Kalifornii a dva roky pracovala na fyzioterapeutickém pracovišti Damon Anderson and Assocciates. Fyzioterapii funkce studovala u Bc. Clary Lewitové a Mgr. Jana Maryšky. Absolvovala čtyřletý mezinárodní výcvik v taneční a pohybové terapii. Rozšiřující kurzy absolvovala u Mgr. Kláry Čížkové, u Dr. Suzi Tortora, Joan Chodorow a dalších. Tanec i improvizaci se učila u českých i zahraničních tanečníků a choreografů. Účastnila se na tanečně-experimentálním dění na Monterey Penninsula College.

V CKP Dobřichovice pracuje od roku 2007, kde spolupracuje v týmu s lékaři, fyzioterapeuty i psychoterapeuty. Kromě individuální pohybové terapie zde již mnoho let vede skupinové cvičení “Tanec a imaginace“, uzavřené skupiny pohybové terapie a od roku 2015 pohybovou část kurzu Bc. Clary Lewitové “Fyzioterapie funkce III: O vnitřních prostorách, dechu a hledání pohybu”. Účastní se výuky zahraničních studentů fyzioterapie FTVS UK. Aktivně i pasivně se podílí na tuzemských i mezinárodních konferencích. Externě vede workshopy pohybové terapie zaměřené na vnímání těla v pohybu (body awarness). Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a členkou české Asociace taneční a pohybové terapie TANTER.

MUDr. Jan Slovák je rehabilitační lékař a v CKP Dobřichovice ordinuje v úterky. Dále působí jako vedoucí lékař v CKP Roseta.

MUDr. Slovák provádí komplexní lékařská vyšetření pacientů s obtížemi pohybového systému. Díky atestaci z Vnitřního lékařství a letitým zkušenostem s psychosomatickými pacienty má přesah i do dalších oborů. Zajímá ho, jaké faktory ze života pacienta se na vzniku a udržování potíží podílí. Zdůrazňuje vliv civilizačních návyků, nevhodných pohybových stereotypů, osobnostních a psychických faktorů. Pátrá po možných interních příčinách.  V léčbě zdůrazňuje týmovou a multioborovou spolupráci a aktivní přístup pacienta. Vyšetřuje dospělé pacienty a děti od 4 let věku.

Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková, psycholožka. V CKP Dobřichovice se věnuje psychologické práci s tělem. Nabízí psychoterapii zaměřenou na tělo (body – psychoterapii) a individuální bioenergetická cvičení. Dále v CKP poskytuje psychologické koučování a profesní poradenství.

Vystudovala jednooborovou sociologii na Filozofické fakultě UK a následně jednooborovou psychologii na téže fakultě. Svou pracovní dráhu zahájila v oblasti aplikovaného výzkumu pracovních podmínek (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Z výzkumu přešla do komerční sféry ke konzultantské práci v oblasti lidských zdrojů (Assessment Systems). Absolvovala roční výcvik v psychologickém koučování (Qed Group) a věnovala se výběru a rozvoji zaměstnanců a psychodiagnostice. Během rodičovské dovolené absolvovala pětiletý výcvik Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo). Od roku 2014 má svou soukromou praxi, kde nabízí individuální psychoterapii zaměřenou na tělo, bioenergetická cvičení a psychologické koučování. Věnuje se také lektorské činnosti v oblasti koučování a lidských zdrojů.

www.ckp-dobrichovice.cz
www.roseta.cz
www.ckpsamova.cz