Projekt

 

Centrum EFKO II – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013975

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Doba trvání projektu: 1.11.2020 – 31.10.2022

Cíl projektu: Posílení a stabilizace rodinného systému zasaženého zdravotním postižením jeho člena/ů jako prevence potencionálního selhávání v životě, vztazích, vzdělávání a práci.

 

Centrum EFKO vzniklo, aby podpořilo rodiny, které se potýkají s duševní nemocí svého dítěte. Může jít o nemoc již diagnostikovanou nebo o abnormální chování dítěte, které si zasluhuje poskytnutí pomoci.

 

O JAKÉ DĚTI JDE?

  • S poruchami chování a emocí, poruchou aktivity a pozornosti, poruchou školních dovedností, poruchou autistického spektra (formy autismu a Aspergerův syndrom), mentální retardací, strachy a úzkostmi, s psychickými potížemi po prodělané krizi ad.

  • Děti mohou a nemusí být medikovány.

  • Děti se mohou stát klienty centra EFKO bez lékařského potvrzení nemoci.

PRO KOHO JSOU SLUŽBY CENTRA URČENY?

  • Pro rodiče a jejich děti s obtížemi ve věku 6 – 15 let, jejich sourozence, prarodiče, druhy/družky rodičů, náhradní rodiče a další rodinné příslušníky.

  • Projekt musí mít dopad na území LAG Podralsko. Podpořené osoby musí mít k tomuto území nějakou vazbu (trvalé bydliště, zaměstnání, škola.)

  • Služby budou nabízeny zdarma.

JAKÉ SLUŽBY CENTRUM EFKO NABÍZÍ?

  • Dlouhodobé terapie pro všechny členy rodiny včetně dítěte. Terapie je zaměřena na rodinu jako celek a zvládání situací, které zdravotní diagnóza (nebo její projevy) do rodiny přináší.

  • Nácviky sociálních a komunikačních dovedností dítěte ve skupině dětí (2denní víkendové akce se speciálním rozvojovým programem). Akce jsou formou zážitkové pedagogiky s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí a objevení/rozvinutí jejich vlastních schopností. Z akcí bude pro rodiče vyhotovena zpětná vazba k jejich dítěti.

  • Setkání rodin s dětmi určené ke sdílení zkušeností, pomoci a vzdělávání. Tematické setkávání s programem lektora – odborníka, setkávání na principech svépomocných skupin. Paralelně běží program pro děti s nácvikem psychosociálních dovedností (1denní).

  • Výměna zkušeností a kazuistická setkání pro odborníky. Společná setkání se sociálními pracovníky, psychology, psychiatry, učiteli, vychovateli a dalšími, kteří pomáhají dítěti s duševní nemocí (nebo v jejím riziku) a jeho rodině.